Konkurs SARP nr 1022

Konkurs SARP nr 1022, na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Ogłoszenie o konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 81.39 KB)
2. 11.02.2022, 10:40:37 17.03.2022, 16:41:41 Regulamin Konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 7.00 MB)
3. 17.03.2022, 16:41:41 29.03.2022, 12:10:44 Informacja o zmianie regulaminu Pobierz plik » (format .pdf, 618.33 KB)
4. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 1 (formalny) - Istotne Postanowienia Umowy na wykonanie Przedmiotu Usługi udzielonego w trybie Zamówienia z wolnej ręki Pobierz plik » (format .pdf, 503.26 KB)
5. 11.02.2022, 10:40:37 14.02.2022, 14:18:04 Załącznik nr 2 (formalny) - Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej Pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji Prac konkursowych Pobierz plik » (format .docx, 59.85 KB)
6. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3a (formalny) - Wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 42.22 KB)
7. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3b (formalny) - Wzór oświadczenia Uczestnika konkursu o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Ustawy. Pobierz plik » (format .docx, 23.97 KB)
8. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3c (formalny) - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu koncepcji konkursowej. Pobierz plik » (format .docx, 21.39 KB)
9. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3c1 (formalny) - Wzór wykazu usług. Pobierz plik » (format .docx, 17.98 KB)
10. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3d (formalny) - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 18.45 KB)
11. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3e (formalny) - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 19.62 KB)
12. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3f (formalny) - Wzór oświadczenia Uczestnika konkursu o spełnianiu warunku udziału w Konkursie dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Pobierz plik » (format .docx, 16.66 KB)
13. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3g (formalny) - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu Konkursu. Pobierz plik » (format .docx, 17.73 KB)
14. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 3h (formalny) - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Ustawy. Pobierz plik » (format .docx, 19.10 KB)
15. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 4a - Wzór pokwitowania złożenia postaci papierowej Pracy konkursowej. Pobierz plik » (format .docx, 16.95 KB)
16. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 4b - Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej. Pobierz plik » (format .docx, 23.65 KB)
17. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 5a - Informacja o planowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu Usługi. Pobierz plik » (format .xlsx, 13.60 KB)
18. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 5b - Tabele programowe budynków oraz tabele bilansu dla terenu. Pobierz plik » (format .xlsx, 37.64 KB)
19. 11.02.2022, 15:40:37 22.04.2022, 18:39:06 Załącznik nr 6a - Wytyczne funkcjonalno-użytkowe. Pobierz plik » (format .zip, 30.80 MB)
20. 11.02.2022, 15:40:37 03.03.2022, 12:17:54 Załącznik nr 6b - Mapa zasadnicza. Pobierz plik » (format .zip, 2.62 MB)
21. 11.02.2022, 15:40:37 20.03.2022, 22:37:29 Załącznik nr 6c - Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Foksal (Uchwała NR LII/1278/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r.). Pobierz plik » (format .zip, 21.33 MB)
22. 11.02.2022, 15:40:37 22.04.2022, 18:39:18 Załącznik nr 6d - Inwentaryzacja zieleni. Pobierz plik » (format .zip, 7.30 MB)
23. 11.02.2022, 15:40:37 20.03.2022, 22:42:31 Załącznik nr 6e - Badania geotechniczne. Pobierz plik » (format .zip, 5.73 MB)
24. 11.02.2022, 15:40:37 15.04.2022, 13:41:47 Załącznik nr 6f - Inwentaryzacja budynku Muzeum Narodowego w Warszawie (w zakresie umożliwiającym połączenie z nowym budynkiem). Pobierz plik » (format .zip, 34.44 MB)
25. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Załącznik nr 6g - Zdjęcia terenu. Pobierz plik » (format .zip, 48.54 MB)
26. 11.02.2022, 15:40:37 11.02.2022, 15:40:37 Zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków Pobierz plik » (format .pdf, 773.10 KB)
27. 07.04.2022, 21:56:01 07.04.2022, 21:56:01 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Pobierz plik » (format .zip, 253.29 MB)
28. 22.04.2022, 18:40:57 22.04.2022, 18:40:57 Operat wodnoprawny Pobierz plik » (format .pdf, 11.76 MB)