Konkurs SARP nr 1022

Konkurs SARP nr 1022, na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

Zadawanie pytań

Komunikacja w Konkursie, w tym w szczególności:

  • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
  • składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
  • składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  • składanie Prac konkursowych,
  • wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
  • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna platforma konkursowa (EPK), z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3 pkt 3.3 Regulaminu.

ADRES ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY KONKURSOWEJ: https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Do konkursu zostaną zakwalifikowani wszyscy Uczestnicy, którzy spełnia warunki określone w Regulaminie konkursu.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem Załącznika 3c należy wykazać dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej oraz osobą posiadającą wykształcenie w specjalności architektura krajobrazu.
Odpowiedź:
Zamawiający poinformuje niezwłocznie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ocena wniosku przez Zamawiającego nie ma wpływu na pracę Uczestnika konkursu gdyż złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku leży po stronie Uczestnika. Tak więc można przyjąć, że praca Uczestnika nad pracą konkursową teoretycznie trwa od momentu opublikowania ogłoszenia o konkursie.
Odpowiedź:
Wymienione dokumenty tj. rzuty, przekroje i elewacje w formie plików CAD (* .dwg), ewentualnie pdf, budynku Giełdy Papierów Wartościowych, budynku Centrum Bankowo - Finansowego (dawny Dom Partii) oraz budynku Nowy Świat 2.0 (nowy Świat 6/ 12) nie są związane z przedmiotem konkursu.
Odpowiedź:
Organizator zamieścił posiadane materiały na stronie konkursu. Inwentaryzacja budynku Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie umożliwiającym połączenie z nowym budynkiem jest w trakcie opracowania.
Odpowiedź:
Organizator zamieścił mapę zasadniczą w formie plików edytowalnych na stronie konkursu.
Odpowiedź:
Tak. Referencje składane są wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Odpowiedź:
Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy składać podpisane podpisem kwalifikowanym. W przypadku nie posiadania podpisu kwalifikowanego przez podmiot udostępniający zasoby zastosowanie mają przepisy Paragrafu 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Dz.U. z dn. 31 grudnia 2022 r., poz. 2452.
Odpowiedź:
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Uczestników o wyniku kwalifikacji do udziału w konkursie.
Odpowiedź:
Poziom łącznika określony jest w Wytycznych Funkcjonalno-Przestrzennych. Kondygnacja -1 projektowanego budynku ma łączyć się z kondygnacją -2 budynku istniejącego.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił posiadane w tym zakresie materiały archiwalne, niestety brak w nich schematu przekrojów. Uczestnicy konkursu muszą we własnym zakresie przeprowadzić weryfikację ww. materiałów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu złożenia prac konkursowych. Zamawiający informował w odpowiedziach na pytania, że ocena wniosku przez Zamawiającego nie ma wpływu na pracę Uczestnika konkursu, ponieważ złożenie prawidłowo przygotowanego Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie leży po stronie Uczestnika. Należy więc przyjąć, że praca Uczestnika nad pracą konkursową trwa od momentu opublikowania ogłoszenia o konkursie.
Odpowiedź:
Tak, możliwa jest likwidacja wskazanego obiektu. Decyzja o rozbiórce będzie podjęta na etapie prac budowlanych i Zamawiający dopuszcza taką opcję.
Odpowiedź:
Linia A-B-C- .... wyznacza obszar opracowania, na którym Zamawiający oczekuje zaprojektowania budynku i zagospodarowania terenu, będącym realizacją przedmiotu konkursu. Natomiast pkt. 1.2.2. Załącznika 6a stwierdza, że "Projekt pawilonu powinien uwzględniać ewentualną dalszą możliwość rozbudowy MNW na terenie dzisiejszego Muzeum Wojska Polskiego." Forma przedstawienia możliwości rozbudowy i zagospodarowania na terenach dzisiejszego MWP jest dowolna.
Odpowiedź:
Istniejący ogródek kawiarni przy ryzalicie gmachu MNW jest ogródkiem restauracyjnym. Projekt nowego CKM zakłada dodatkowy ogródek kawiarniany od strony Parku na Książęcem.
Odpowiedź:
Oświetlenie w tych pomieszczeniach jest preferowane przez Zamawiającego, ale nie jest konieczne. Do decyzji Uczestnika konkursu.
Odpowiedź:
Powierzchnia oraz liczba uczestników dla pomieszczenia pakowalni przy pracowni konserwacji mebli jest włączona w powierzchnie Pracowni Konserwacji Mebli - jest to przestrzeń pomocnicza, nie wyodrębniona.
Odpowiedź:
Liczba użytkowników - 24 osoby, liczba biur - zgodnie z przepisami prawa, magazyn - ok 30 m²
Odpowiedź:
Nie przewiduje się stałych miejsc pracy w Magazynie, wobec tego pomieszczenia socjalne i sanitariaty należy zaplanować zgodnie z przepisami prawa.
Odpowiedź:
Tak, możliwa jest likwidacja wskazanego obiektu. Decyzja o rozbiórce będzie podjęta na etapie prac budowlanych i Zamawiający dopuszcza taką opcję.
Odpowiedź:
Zależne od przyjętej koncepcji, do decyzji i uzasadnienia przez Uczestnika konkursu. Rozwiązanie, które umożliwi dojazd większych pojazdów oraz transport dzieł o większych wymiarach zwiększa funkcjonalność budynku. Mnimalny wymiar windy towarowej 3x5x 3,5m wys., wymiary samochodu muzealnego 2,2 x 2,2 x 3,6m (część załadunkowa).
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu. Zamawiającemu zależy na rozwiązaniach skuteczniejszych niż rolety wewnętrzne.
Odpowiedź:
To zagadnienie stanowi także przedmiot konkursu. Do decyzji i do uzasadnienia przez Uczestnika konkursu. Pkt. 1.2.2. Załącznika 6a stwierdza „Projekt pawilonu powinien uwzględniać ewentualną dalszą możliwość rozbudowy MNW na terenie dzisiejszego Muzeum Wojska Polskiego.” Wejście do nowego budynku ma być zapewnione od strony Parku na Księżęcem.
Odpowiedź:
Uczestnik konkursu powinien wykonać to we własnym zakresie. Do dokumentacji konkursowej zostaną dołączone dodatkowe przekroje.
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu. Zamawiający nie oczekuje, aby wszystkie miejsca postojowe zapewnione zostały na poziomie -1.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje takiego umiejscowienia magazynu papieru, który umożliwi łatwą komunikację z dźwigiem osobowym do pokojów kwerend. Magazyn papieru zaplanowany został na poziomie +2.
Odpowiedź:
Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający nie przewiduje lokalizacji trafostacji w podziemiu nowego budynku.
Odpowiedź:
Lokalizacja nowego budynku jest określona w materiałach konkursowych.
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu. Nie może być zlokalizowany w budynku, poza obszarem opracowania i poza działkami Muzeum.
Odpowiedź:
Dwa dodatkowe przekroje zostaną dodane do dokumentacji konkursowej.
Odpowiedź:
Zwiedzający nie mają korzystać z łącznika, jest on zaplanowany do komunikacji wewnętrznej, dla pracowników Muzeum.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dostarczy schematu funkcjonalnego całości budynku wraz z piwnicami –istniejący budynek Muzeum nie jest przedmiotem konkursu, z wyłączeniem łącznika.
Odpowiedź:
Zamawiający opisał preferowaną liczbę kondygnacji podziemnych i nadziemnych w wytycznych i dokumentacji konkursowej. O ile zostaną zapewnione potrzeby funkcjonalne i propozycja będzie zgodna z zaleceniami Konserwatora oraz Planem miejscowym, Projektanci mogą zaproponować inne rozwiązanie, które zostanie ocenione przez sąd konkursowy.
Odpowiedź:
Zamawiający opisał preferowaną liczbę kondygnacji podziemnych i nadziemnych w wytycznych i dokumentacji konkursowej. O ile zostaną zapewnione potrzeby funkcjonalne i propozycja będzie zgodna z zaleceniami Konserwatora oraz Planem miejscowym, Projektanci mogą zaproponować inne rozwiązanie, które zostanie ocenione przez sąd konkursowy.
Odpowiedź:
Opracowanie musi być spójne a obszar zagospodarowania terenu w pewien sposób determinują przyjęte przez uczestnika konkursu założenia (wybór magistrali przyłącza itd.) i uwarunkowania MPZP. Prosimy o zaznaczenie na rzucie elementów zagospodarowania w bezpośrednim otoczeniu budynku wraz z informacją odnośnie dalszego przebiegu instalacji (zdefiniowanie magistrali przyłącza).
Odpowiedź:
Dopuszczalna tolerancja procentowana dla powierzchni pomieszczeń wymienionych w pkt. 3.2 Programu to 10-15%.
Odpowiedź:
Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu o warunkach technicznych (...). Zgodnie z operatem wodnoprawnym.

Załączniki:

Odpowiedź:

Z art. 118 ust. 1 Pzp wynika, że Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W ust. 2 wskazano zaś, że w odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, JEŚLI PODMIOTY TE WYKONAJĄ ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI, DO REALIZACJI KTÓRYCH TE ZDOLNOŚCI SĄ WYMAGANE.

Ustawodawca dopuścił możliwość zamiany podmiotu udostępniającego zasoby na etapie postępowania. Wynika to z art. 122 Pzp. Zgodnie z nim jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zatem tym bardziej taka zamiana jest możliwa w sytuacji, gdy podmiot udostępniający zasoby spełnia te wymagania.

Co więcej możliwość zamiany tego podmiotu została dopuszczona również na etapie realizacji zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 462 ust. 7 Pzp jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1„ w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio. W przepisach dotyczących konkursów przyjęto, że obiektywne wymagania mogą obejmować podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Przepisy art. 108-123 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza, że: ,,Ewentualne zmiany w zakresie podmiotu udostępniającego zasoby, na które to zasoby powoływał się uczestnik konkursu celem wykazania spełnienia warunków udziału, dokonywane mogą być w zgodzie z przepisami ustawy Pzp w szczególności art. 122 i 123."

Odpowiedź:
Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu o warunkach technicznych (...). Zgodnie z udostępnionym na stronie konkursowej operatem wodnoprawnym.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający dopuszcza taką zmianę, pod warunkiem przedłożenia przeprowadzonej analizy i konsultacji z gestorem.
Odpowiedź:
Zamawiający dostarczył rysunek planu. Zamawiający nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek interpretacji i poprawek w zapisach MPZP.
Odpowiedź:
Lista Uczestników konkursu nie jest publikowana.
Odpowiedź:
Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu o warunkach technicznych (...) oraz zgodnie z operatem wodnoprawnym.
Odpowiedź:
Są to szatnie obsługi ekspozycji. Należy je zachować oraz mieć na uwadze możliwość zaprojektowania nowego układu przestrzennego w starej części budynku w kolejnych etapach projektowych.