Konkurs SARP nr 1022

Konkurs SARP nr 1022, na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

O konkursie

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji na część działki ewidencyjnej nr 4/1 w obrębie 5-06-01, przy Al. Jerozolimskich 3, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji.

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

Konkurs jest ograniczony i jednoetapowy.

Zaproponowane rozwiązania konkursowe (maksymalny koszt realizacji Inwestycji) powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, określonym w ust. 4 i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu.

Prace konkursowe do których załączono oświadczenie o kosztach wskazujące koszt:

  1. przekraczający budżet określony w ust. 4 Regulaminu Konkursu;
  2. przekraczający budżet określony w ust. 5 Regulaminu Konkursu;
  3. rażąco zaniżony w stosunku do realnych kosztów wykonania dokumentacji na podstawie Pracy konkursowej;

lub niezawierające oświadczenia o kosztach nie będą podlegały ocenie.

Kwota za wykonanie Usługi podana przez Uczestnika w Oświadczeniu o kosztach, którego wzór stanowi załącznik 5a do Regulaminu, będzie traktowana jako wstępna propozycja cenowa złożona Organizatorowi konkursu w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie Zamówienia z wolnej ręki.

W ramach sporządzania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Foksal (Uchwała NR LII/1278/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r.).

Zaproponowane Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z zapisami MPZP. 

Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, na działce należącej do Muzeum Narodowego w Warszawie.