Konkurs SARP nr 1022

Konkurs SARP nr 1022, na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

Kryteria oceny

Opracowania konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

  1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – max. 45 pkt.
    Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego.
  2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków – 35 pkt. 
    Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną.
  3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach – 20 pkt. 
    Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń.

Łączna, maksymalna ocena pracy konkursowej – 100 punktów.