Konkurs SARP nr 1022

Konkurs SARP nr 1022, na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

Komunikacja w Konkursie, w tym w szczególności:

  • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
  • składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
  • składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  • składanie Prac konkursowych,
  • wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
  • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna platforma konkursowa (EPK), z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3 pkt 3.3 Regulaminu.

Uczestnik konkursu zamierzający komunikować się z Organizatorem w powyższym zakresie zobowiązany jest zarejestrować się i założyć konto na Elektronicznej Platformie Konkursowej.
Rejestracja i założenie konta oznacza konieczność akceptacji regulaminu EPK i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na EPK: https://epk.sarp.pl